Đăng ký con nuôi thực tế
Sign In

Đăng ký con nuôi thực tế

Đăng ký con nuôi thực tế

Theo quy định của Điều 50 Luật Nuôi con nuôi và Điều 23 Nghị định số 19/ 2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, thời hạn đăng ký nuôi con nuôi thực tế được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết 31 tháng 12 năm 2015. Ngày 13/7/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1985/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế. Kế hoạch đăng ký nuôi con nuôi thực tế được tiến hành theo 5 giai đoạn, hiện nay ở giai đoạn 4. Theo rà soát của 63 Tỉnh/Thành phố, tính đến hết năm 2014, trên toàn quốc mới có 1601 trường hợp nuôi con nuôi thực tế được đăng ký, còn 3433 trường hợp nuôi con thực tế chưa được đăng ký. Nếu sau 31 tháng 12 năm 2015 người dân không tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế thì việc nuôi con nuôi đó sẽ không được công nhận. Để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân (con nuôi và cha mẹ nuôi), Sở Tư pháp các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương cần đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác đăng ký nuôi con nuôi thực tế. Sở Tư pháp cần chủ động nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác đăng ký nuôi con nuôi thực tế tại địa phương. Nếu cần hướng dẫn thì Sở Tư pháp có thể đề nghị Cục con nuôi hướng dẫn qua văn bản, điện thoại, email, chuyên mục Hướng dẫn nghiệp vụ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để được hướng dẫn kịp thời.