Lịch sử hình thành
Sign In

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Cục Con nuôi tiền thân là Cục Con nuôi quốc tế được thành lập theo Quyết định số 337/QĐ-BTP ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Cục Con nuôi quốc tế được thành lập trên cơ sở hợp nhất một bộ phận tách ra từ Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp (nay là Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực) và một bộ phận tách ra từ Vụ Hợp tác quốc tế với biên chế khi thành lập là 06 cán bộ, công chức. Khi mới thành lập, Cục Con nuôi quốc tế chỉ có chức năng giải quyết các việc về nuôi  con nuôi quốc tế, còn con nuôi trong nước do Vụ Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch tư pháp quản lý. Tuy nhiên, trước yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi phải có một cơ quan quản lý thống nhất về công tác nuôi con nuôi trên phạm vi toàn quốc, ngày 22 tháng 8 năm 2008, Cục Con nuôi quốc tế được bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý lĩnh vực nuôi con nuôi trong nước theo Nghị định số 93/2008/NĐ-CP và được đổi tên thành Cục Con nuôi tại Quyết định số 2278/2008/QĐ-BTP ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.  Đây là tên gọi chính thức đến thời điểm này.

​​​​​​​