Thông báo về việc ban hành Quyết định TTHC
Sign In

Tin hoạt động

Thông báo về việc ban hành Quyết định TTHC

​Ngày 05/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 643/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2109/QĐ-BTP ngày 30/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Theo Quyết định số 643/QĐ-BTP, lĩnh vực nuôi con nuôi có 13 thủ tục hành chính, trong đó có 7 thủ tục hành chính cấp trung ương; 3 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 3 thủ tục hành chính cấp xã. So với số lượng thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2109/QĐ-BTP thì số lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi theo  Quyết định số 643/QĐ-BTP đã giảm 05 thủ tục, vì:
- Có 04 thủ tục tại Quyết định 2109/QĐ-BTP được gộp thành 02 thủ tục với tên gọi mới, cụ thể:
+ Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được gộp với thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Thủ tục mới có tên gọi là "Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam”.
Lý do: 2 thủ tục này cùng có bản chất là ghi lại sự thay đổi thông tin trong Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
+ Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt được gộp với thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em. Thủ tục mới có tên gọi là "Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thông qua Tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam”.
Lý do: Cả 2 thủ tục này đều được thực hiện đối với các hồ sơ của người nhận con nuôi nộp thông qua Tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và phải thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em.
- Có 03 thủ tục tại Quyết định 2109/QĐ-BTP được cắt giảm là:
+ Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế: Theo quy định của Luật nuôi con nuôi thì đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế chỉ được thực hiện trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật nuôi con nuôi có hiệu lực (01/01/2011) đến hết ngày 31/12/2015. Như vậy, thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế hiện nay không còn được thực hiện nữa.
+ Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng và Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cũng có tính chất là ghi chú chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Ngày 29/02/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 299/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Theo đó, Quyết định này đã công bố Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Để tránh trùng lặp trong việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp không thực hiện công bố lại Thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng và Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
  Việc chuẩn hóa tên gọi và số lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi là một trong những nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu và thực hiện.