Thông báo ban hành Công văn về việc quán triệt một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký nuôi con nuôi và hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Sign In

Tin hoạt động

Thông báo ban hành Công văn về việc quán triệt một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký nuôi con nuôi và hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Ngày 07/6/2017, Cục Con nuôi đã ban hành Công văn số 277/CCN-CSVB về việc quán triệt một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký nuôi con nuôi.

 Ngày 06/7/2017, Cục Con nuôi đã ban hành Công văn số 337/CCN-CSVB về việc hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài gửi các Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương.