Sign In
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Cơ quan ban hành
STT Mã số hồ sơ Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện
1. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam Bộ Tư pháp
 • Trung tâm Lý lịch tư pháp
2. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) Bộ Tư pháp
 • Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
3. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Bộ Tư pháp
 • Sở Tư pháp
4. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Bộ Tư pháp
 • Sở Tư pháp
5. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Bộ Tư pháp
 • Sở Tư pháp
6. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam) Bộ Tư pháp
 • Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia
7. Giải quyết khiếu nại về THADS (lần 1)-cấp trung ương Bộ Tư pháp
 • Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp giải quyết đối với khiếu nại quyết định, hành vi trái pháp luật của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh
 • Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên cơ quan thi hành án cấp quân khu
8. Giải quyết khiếu nại về THADS (lần 2)-cấp Trung ương Bộ Tư pháp
 • Tổng cục THADS thuộc Bộ Tư pháp giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh. Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành
 • Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Tổng cục THADS thuộc Bộ Tư pháp. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành
 • Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu
 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng
9. Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự (cấp Trung ương) Bộ Tư pháp
 • Bộ Tư pháp
 • Tổng cục Thi hành án dân sự
 • Bộ Quốc phòng
 • Cục Thi hành án, Bộ Quốc phòng
10. Thủ tục thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại giam hoặc Trại tạm giam của Bộ Công an để thi hành án Bộ Tư pháp
 • Trại giam hoặc Trại tạm giam của Bộ Công an