Sign In
Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Luật 22/2000/QH10 09/06/2000 Luật 22/2000/QH10 Hôn nhân và gia đình
Nghị định 32/2002/NĐ-CP 27/03/2002 Nghị định 32/2002/NĐ-CP Quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình đối với các dân tộc thiểu số
Nghị định 68/2002/NĐ-CP 10/07/2002 Nghị định 68/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Nghị định 158/2005/NĐ-CP 27/12/2005 Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch
Nghị định 69/2006/NĐ-CP 21/07/2006 Nghị định 69/2006/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Nghị định 19/2011/NĐ-CP 21/03/2011 Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
Thông tư 12/2011/TT-BTP 27/06/2011 Thông tư 12/2011/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
Thông tư 21/2011/TT-BTP 21/11/2011 Thông tư 21/2011/TT-BTP Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư liên tịch 146/2012/TTLT-BTC-BTP 07/09/2012 Thông tư liên tịch 146/2012/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài
Thông tư 15/2014/TT-BTP 20/05/2014 Thông tư 15/2014/TT-BTP Hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế